Những câu nói bất hủ của Karl Marx (Các Mác)

Những câu nói hay của Karl Marx  (Các-Mác), Những tuyên ngôn bất hủ của Karl Marx (Các Mác), “Lịch sử của tất cả các xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp.” -Blog những câu nói hay

Những câu nói bất hủ của Karl Marx (Các Mác)
Những câu nói bất hủ của Karl Marx (Các Mác)

~*~
Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
~*~
Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo.
~*~
Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.
~*~
Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội.
~*~
Lịch sử lặp lại, ban đầu là bi kịch, sau là hài kịch.
~*~

Những tuyên ngôn bất hủ của Karl Marx (Các Mác) Xem thêm những câu nói bất hủ của các vĩ nhân khác

Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng cộng sản. Người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ có thể thắng được cả thế giới. Người lao động tại mọi quốc gia, hãy đoàn kết!
~*~
Tôn giáo là sự bất lực của trí óc con người trong việc xử lý những sự kiện nó không hiểu được.
~*~
Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả.
~*~
Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.
~*~
Lịch sử không làm gì cả, nó không tạo ra vô vàn của cải, nó không chiến đấu. Chính con người, con người thật sự đang sống, đã làm tất cả những điều đó.
~*~
Nền dân chủ là con đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội.
~*~

Những câu nói hay của Karl Marx  (Các-Mác)

Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp.
~*~
Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng các phương thức khác nhau, vấn đề là ở chỗ thay đổi thế giới.
~*~
Học thuyết của Chủ nghĩa cộng sản có thể tóm tắt trong một câu: Loại bỏ tất cả sở hữu tư nhân.
~*~
Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai cấp thống trị là tư tưởng thống trị.
~*~
Lịch sử là quan tòa – đao phủ của nó, người vô sản.
~*~
Trong xã hội tư sản, tư bản có tính độc lập và cá tính, còn cá nhân người lao động lại mất tính độc lập và cá tính.
❤️vntonghop.com❤️

    About Hop Nguyen

    0 comments:

    Post a Comment