Tự động gắn link nguồn bài viết khi bị copy trên blogspot

 Nếu bạn muốn thêm liên kết trang web của bạn trong văn bản được sao chép từ trang web của bạn thì bạn có thể sử dụng tập lệnh được đưa ra trên trang này..Thủ thuật này không bảo vệ dữ liệu trang web của bạn nhưng giúp bạn truyền bá liên kết trang web tạo ra thêm nhiều backlink chất lượng của bạn thông qua văn bản được sao chép.

Tự động gắn link nguồn bài viết khi bị copy trên blogspot
Về cơ bản nó tự động thêm link nguồn nhìn như thế này

Bước 1: Copy đoạn code gắn link nguồn trên blogspot đưới đây

Tập lệnh java để thêm liên kết trang web của bạn trong văn bản sao chép được đưa ra dưới đây:

<script type='text/javascript'>
function addLink() {
    //Nhận văn bản đã chọn và gắn thêm thông tin
    var selection = window.getSelection();
    pagelink = ". Nguồn full bài viết tại: " + document.location.href;
    copytext = selection + pagelink;
//Tạo một thẻ div mới để giữ văn bản chuẩn bị
    newdiv = document.createElement('div');
    //hide the newly created container
    newdiv.style.position = 'absolute';
    newdiv.style.left = '-99999px';
    //chèn vùng chứa, điền vào nó bằng văn bản mở rộng và xác định vùng chọn mới
    document.body.appendChild(newdiv);
    newdiv.innerHTML = copytext;
    selection.selectAllChildren(newdiv);
    window.setTimeout(function () {
        document.body.removeChild(newdiv);
    }, 100);
}
document.addEventListener('copy', addLink);
</script>


Bước 2: Tìm vị trí đặt code gắn link nguồn auto, thường là trước thẻ </head> .

vào Chủ Đề --> Chỉnh sửa HTML --> dán vào trước thẻ đóng </head> .
Cá nhân tôi đã sử dụng nó một số blog blogger. Bạn có thể thêm code trên vào trên ngay trước </head> . Nó hoạt động hoàn hảo như thế trong mã blogger.

Lưu mẫu lại, trở ra trang bài viết thử copy và dán để kiểm tra thử nhé.

Chúc bạn thành công.

,

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment