Tổng hợp tất cả thẻ điều kiện blogspot và cách dùng trong template

Thẻ có điều kiện được sử dụng khi bạn tùy chỉnh chủ đề Blogger của bạn. Bằng cách chèn một điều kiện nhất định, bạn có thể hạn chế các tiện ích xuất hiện / ẩn trên trang chủ hoặc trang nhất định như Trang chủ, label nhãn, Trang tìm kiếm, Nhãn cụ thể....
Tổng hợp tất cả thẻ điều kiện blogspot và cách dùng trong template

Thẻ điều kiện blogspot có dạng chung kiểu như sau: 
<b:if cond='Điều kiện'> Nội dung tùy chỉnh </b:if>

1. Lưu ý khi dùng thẻ điều kiện blogspot

+ Phủ định điều kiện
Biểu tượng được sử dụng trong điều kiện != thay cho ==
ví dụ : Điều kiện Để chỉ hiển thị một đoạn code phần tử css trên Trang chủ:
<b: if cond = 'data: blog.url == data: blog.homepageUrl'>
Đoạn code phần tử hoặc css chỉ hiện thị ở trang chủ
</ b: nếu>
Phủ định !=
Để hiển thị một đoạn code phần tử css trên tất cả các trang trừ Trang chủ.
<b: if cond = 'data: blog.url != data: blog.homepageUrl'>
Đoạn code phần tử hoặc css không hiện thị ở trang chủ, nhưng hiện thị các trang còn lại
</ b: if>

+ Khi bạn chỉnh sửa code mẫu template của bạn, đôi khi dấu ngoặc kép “ sẽ bị thay thế bằng ký tự quot;. Ví dụ như
<b:if cond='data:blog.pageType == "homepage"'> 
sẽ được thay là: hãy nhìn sẽ khác biệt:
<b:if cond='data:blog.pageType == quot;homepage;'> 

2 Các thẻ điều kiện blogger blogspot

- Thẻ điều kiện hiện thị Trang chủ:

Trang chủ là trang web chính của một trang web như khi bạn nhấp vào https://vntonghop.com/ trang chủ của sẽ được mở.
Điều kiện Để chỉ hiển thị một tiện ích trên Trang chủ:

<b: if cond = 'data: blog.url == data: blog.homepageUrl'>
Đoạn code phần tử hoặc css chỉ hiện thị ở trang chủ
</ b: if>

Để hiển thị một tiện ích trên tất cả các trang trừ Trang chủ:
<b: if cond = 'data: blog.url != data: blog.homepageUrl'>
Đoạn code phần tử hoặc css không hiện thị ở trang chủ, nhưng hiện thị các trang còn lại
</ b: if>
hiện thị ở trang chủ, nhưng hiện thị các trang còn lại

- Điều kiện ở Trang label - nhãn

Để chỉ hiển thị một tiện ích trên trang tìm kiếm / nhãn:

<b: if cond = 'data: blog.searchLabel'>
Đoạn code phần tử hoặc css chỉ hiện thị ở trang label nhãn
</ b: if>

Để hiển thị một widget phần tử css chỉ trên trang label nhãn cụ thể. Thay thế Ten-Nhan bằng tên nhãn của bạn. Chẳng hạn, mình muốn chỉ hiển thị một tiện ích trên nhãn "Tin_Hot", vì vậy chúng ta sẽ thay thế Ten-Nhan bằng "Tin_Hot". Tên nhãn là trường hợp nhạy cảm, vì vậy hãy viết chúng như nó là.

<b: if cond = 'data: blog.searchLabel == "Tin_Hot"'>
Đoạn code phần tử hoặc css chỉ hiện thị ở trang label nhãn có tên là Tin_Hot, không hiển thị ở các nhãn có tên khác
</ b: if>

Phủ định:
Để hiển thị một code phần tử css trên tất cả các trang nhẫn khác trừ nhãn Tin_Hot
<b: if cond = 'data: blog.searchLabel! == "Tin_Hot"'>
Đoạn code phần tử hoặc css không hiện thị ở trang label nhãn có tên là Tin_Hot, nhưng vẫn hiển thị ở các nhãn có tên khác
</ b: if>

- Điều kiện cho bài viết có nhãn nào đó

<b:if cond='data:posts any (p => p.labels any (l => l.name == "Mua_Ban"))'>
    <style type='text/css'>
#baivietlienquan {display:none;}
</style>
<b:else/>
<style type='text/css'>
#baivietlienquan {display:block}
</style>
    </b:if>
Đoạn trên có nghĩa là, nếu bài viết nào đó có nhãn (label) là Mua_Ban thì phần bài viết liên quan có id là #baivietlienquan sẽ không hiện thị, nếu bài viết không có nhãn Mua_Ban thì sẽ hiển thị.

- Điều kiện Trang bài viết - hay còn gọi là item

<b:if cond='data:view.isPost'> 
 Đoạn code phần tử hoặc css  chỉ hiển thị trên trang bài viết item
</b:if> 
Theo mẫu teamplate cũ hơn trước:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> 
 Đoạn code phần tử hoặc css  chỉ hiển thị trên trang bài viết item
</b:if> 

(còn tiếp..)

,

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment