2 bước Bỏ ngày tháng năm trong link blogspot trong 5 phút

 Trong blogspot thì bài viết xuất hiện với định dạng abc.blogspot.com/năm/tháng/post.html. Điều này nhìn chung dễ nhận ra khi nhìn vào link người ta biết đây là Blogspot.

2 bước Bỏ ngày tháng năm trong link blogspot trong 5 phút

Nhìn nó xấu dài và không chuyên nghiệp, vậy có cách nào để Bỏ ngày tháng trong link blogspot không ?

Có nhé, để thực hiện được điều này bạn làm tiếp theo các 2 bước dưới đây:

Bước 1: Chèn code Bỏ ngày tháng năm trong link blogspot

Vào Mẫu => Chỉnh sửa HTML,
Các bạn hãy copy đoạn code dưới đây và dán vào phía trên thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
// Bỏ ngày tháng năm trong link blogspot
//<![CDATA[ var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>

Nếu làm kiểu này sẽ Bỏ ngày tháng năm trong link blogspot  của tất cả các bài viết, nếu muốn bỏ năm/tháng trong bài viết nhất định nào đó thì dùng đoạn code này.
<b:if cond='data:blog.postId == "5383490038187241731"'>
<!--Chỉ hoạt động trên bài viết có id là 5383490038187241731 -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.url == "link-bai-viet"'>
<!-- code bỏ năm/tháng-->
</b:if>

Bước 2: Chuyển hướng cho bài viết đã xóa bỏ năm/tháng trong link blogspot

Vào Cài đặt -> Tùy chọn tìm kiếm -> Chuyển hướng tùy chỉnh
Từ: Nhập url link đã xóa năm tháng // không bao gồm Domain
Đến: Nhập link gốc ban đầu // không bao gồm Domain
Lưu lại là xong.

,

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment