Tạo menu bài viết và liên kết neo - anchor link cho blogspot

Liên kết neo hay Anchor Link trong web blog có nghĩa là các liên kết trong siêu liên kêt sẽ dẫn đến các vị trí đặc biệt trong cùng một trang bài viết cụ thể, mà không cần tải lại hoặc mở một bài viết mới.

Tạo menu bài viết và liên kết neo - anchor link cho blogspot
Menu bài viết và liên kết neo - anchor link cho blogspot

Liên kết neo rất tốt cho SEO, bởi vì Google đánh giá rất cao những trang bài viết có hệ thống liên kết Neo thông qua một hệ thống Menu Neo trong bài viết.
Các liên kết neo sẽ được chia thành hai phần: Khu vực neo, sử dụng bất kỳ khai báo thẻ nào với thuộc tính id.
ví dụ cấu trúc liên kết neo: <h2 id="buoc2">Bước 2 là...</h2>)
Liên kết neo, được khai báo bằng thẻ <a>, nhưng thuộc tính được sử dụng là href, nhưng giá trị được đánh dấu bằng # và tên ID của khu vực sẽ được truy cập.
Ví dụ: <a href="#id-neo">nội dung neo</a>
_ _ _ _

,

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment